Covid-19 vaksinasjonsprogram (2023)

 1. Oppdatert 'Covid-19-vaksinasjonsopplæringslysbildesett' og lagt til merknad om pasientgruppeveiledninger og nasjonale protokoller for COVID-19-vaksinasjon.

 2. Lagt til 'COVID-19-vaksinasjon: barn i risikogruppen i alderen 6 måneder til 11 år'.

 3. Oppdaterte protokoller og PGD-er.

 4. Lagt til 'COVID-19-vaksinasjon av barn i alderen 6 måneder til 4 år: JCVI-råd, 9. desember 2022'.

 5. Lagt til nasjonal protokoll og PGD-kobling for COVID-19 mRNA-vaksine (5 til 17 år).

 6. Lagt til "VidPrevtyn Beta COVID-19-vaksine: bruksanvisning".

 7. Lagt til "Nasjonal protokoll for COVID-19-vaksine (voksne)" og en lenke til PGD for COVID-19-vaksine (voksne).

 8. Lagt til «Våren 2023 COVID-19-vaksinasjonsprogram: JCVI-råd, 22. februar 2023».

 9. Lagt til "COVID-19-vaksinasjonsprogram for 2023: JCVI foreløpig råd, 8. november 2022".

 10. Oppdatert covid-19-vaksinasjonsopplæringslysbildesett.

 11. Oppdatert kommunikasjonsverktøysett for vaksiner for universiteter og andre høyere utdanningsinnstillinger og lagt til lenke til PGD for Comirnaty® Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogram)/dose COVID-19 mRNA-vaksine.

 12. Lagt til 'Nasjonal protokoll for Comirnaty® Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogram)/dose COVID-19 mRNA-vaksine'.

 13. Oppdatert covid-19-vaksinasjonsopplæringslysbildesett.

 14. Lagt til 'COVID-19-vaksiner for høsten 2022: JCVI-råd, 3. september 2022'.

 15. Lagt til lenke til PGD for Spikevax® Original/Omicron COVID-19-vaksine.

 16. Lagt til 'Nasjonal protokoll for Spikevax® bivalent Original/Omicron COVID-19-vaksine'.

 17. Lagt til 'COVID-19-vaksinasjon: høstforsterkningsressurser'.

 18. Lagt til 'JCVI oppdatert uttalelse om COVID-19-vaksinasjonsprogrammet for høsten 2022'.

 19. Lagt til "JCVI foreløpig erklæring om COVID-19 høsten 2022 vaksinasjonsprogram".

 20. Lagt til lenke til Vaxzevria COVID-19-vaksine (ChAdOx1-S [rekombinant]) PGD.

 21. Lagt til 'Nasjonal protokoll for Vaxzevria COVID-19-vaksine (ChAdOx1-S [rekombinant])'.

 22. Lagt til lenke til oppdatert kursbildesett for COVID-19-vaksinasjon.

 23. Lagt til COVID-19-vaksinasjon: vårbooster-ressurser og JCVI-erklæring om COVID-19-vaksinasjoner i 2022.

 24. Lagt til JCVI-oppdatering om råd for COVID-19-vaksinering av barn i alderen 5 til 11 år.

 25. Lagt til lenke til oppdatert kursbildesett for COVID-19-vaksinasjon.

 26. Lagt til lenke til PGD for COVID-19 Comirnaty® 10 mikrogram/dose mRNA-vaksine.

 27. Lagt til nasjonal protokoll for Comirnaty® 10 mikrogram/dose COVID-19 mRNA-vaksine.

 28. Lagt til lenke til det oppdaterte kommunikasjonsverktøysettet for MMR, MenACWY og COVID-19 vaksiner for universiteter.

 29. Lagt til COVID-19-vaksinasjon: ressurser for barn i alderen 5 til 11 år.

 30. Lagt til JCVI-erklæring om booster-vaksinasjonsprogrammet for voksne COVID-19 og Omicron-varianten.

 31. Lagt til JCVI-oppdatering om råd for COVID-19-vaksinering av barn og unge.

 32. Lagt til "Suspensjon av 15-minutters ventetid på vaksinasjon med mRNA-vaksine for COVID-19: UK CMOs mening" og "COVID-19-vaksinasjonsobservasjonsperiode".

 33. Lagt til britisk vaksinesvar til Omicron-varianten: JCVI-råd og lenke til oppdaterte lysbildesett for COVID-19-vaksinasjonstrening.

 34. Lagt til covid-19-vaksinasjon i svangerskapsovervåking.

 35. Oppdatert 'Programdokumenter'-seksjon.

 36. Lagt til overvåkingsrapporter om effektiviteten av COVID-19-vaksinasjon.

 37. Lagt til COVID-19-vaksinasjoner mottatt i utlandet.

 38. Lagt til 'COVID-19-vaksinasjon: sjekkliste for foreldre til barn i alderen 12 til 15 år'.

 39. Lagt til lenker til sosiale medier-ressurser rettet mot gravide.

 40. Lagt til ukentlige overvåkingsrapporter for COVID-19-vaksine.

 41. Lagt til COVID-19: tilveiebringelse av vaksinasjonsøkter for utbrudd på skoler.

 42. Lagt til COVID-19-vaksinasjon: samtykkeskjema for barn og unge eller foreldre.

 43. Oppdatert covid-19-vaksinasjonsopplæringslysbildesett.

 44. Lagt til COVID-19-vaksinasjon: boosterdoseressurser.

 45. Lagt til COVID-19-vaksinasjon: ressurser for skoler.

 46. Lagt til COVID-19-vaksinasjon: lettleste ressurser for barn og unge.

 47. Lagt til COVID-19-vaksinasjon for personer med svekket immunforsvar.

 48. Lagt til tredje primær covid-19-vaksinedose for personer som er immunsupprimerte: JCVI-råd.

 49. Lagt til lenke til kommunikasjonsverktøysettet for MMR, MenACWY og COVID-19 vaksiner for universiteter.

 50. Lagt til lenke til Comirnaty® PGD.

 51. Lagt til COVID-19-vaksinasjon: ressurser for sikre innstillinger.

 52. Lagt til lenke til COVID-19-vaksinasjonen og sjeldne bivirkninger.

 53. Lagt til 'Nasjonal protokoll for Comirnaty® COVID-19 mRNA-vaksine'.

 54. Oppdatert covid-19-vaksinasjonsopplæringslysbildesett.

 55. Lagt til COVID-19-vaksinasjon: ressurser for barn og unge og COVID-19-vaksinering av barn og unge JCVI-uttalelser.

 56. Lagt til lenker til sosiale medier-ressurser.

 57. Lagt til lenke for å få tilgang til covid-19-vaksinasjon uten et NHS-nummer.

 58. Covid-19 vaksinasjonsopplæringsbildesett er oppdatert.

 59. Lagt til 'COVID-19-vaksinasjon: veiledning for arbeidsgivere'.

 60. Oppdatert covid-19-vaksinasjonsopplæringslysbildesett.

 61. Lagt til lenke til COVID-19 Vaccine Moderna PGD.

 62. Lagt til 'COVID-19 vaksineovervåkingsrapport'.

 63. Lagt til lenke til oppdatert kursbildesett for COVID-19-vaksinasjon.

 64. Lagt til "Bruk av AstraZeneca COVID-19-vaksinen: JCVI-erklæring, 7. mai 2021".

 65. Oppdatert covid-19-vaksinasjonsopplæringslysbildesett.

 66. Lagt til den nasjonale protokollen for COVID-19 Vaccine Moderna.

 67. Lagt til bruk av AstraZeneca COVID-19-vaksinen: JCVI-erklæring og lenke til dokumentsamling for COVID-19-vaksinasjon og blodpropp.

 68. Lagt til "COVID-19-vaksinasjon: bestille et avtalebrev" og "Brev fra helse- og sosialsekretæren om råd om COVID-19-vaksinasjon fase 1".

 69. Lagt til "Prioritetsgrupper for fase 2 av COVID-19-vaksinasjonsprogrammet: råd fra JCVI".

 70. Lagt til oppdatert lenke til lysbildesett for COVID-19-vaksinasjonstrening, 'PHE-overvåking av effektiviteten av COVID-19-vaksinasjon' og 'Brev fra helse- og sosialsekretæren om COVID-19-vaksinasjon hos mennesker med lærevansker'.

 71. Lagt til lettlest samtykkeskjema for voksne og plakat med informasjon om vaksiner.

 72. Covid-19 vaksinasjonsopplæringsbildesett er oppdatert.

 73. Lagt til britiske tegnspråkressurser.

 74. Lagt til «Prioritering av den første COVID-19-vaksinedosen: JCVI-erklæring», «COVID-19-vaksinasjoner og samfunnsbaserte sosialarbeidere», «Leveringsplan for covid-19-vaksiner i Storbritannia» og «Brev til profesjonen fra britiske Chief Medical Officers om de britiske covid-19-vaksinasjonsprogrammene.

 75. Lagt til bruk av humane og animalske produkter i vaksineguide.

 76. Lagt til 'COVID-19-vaksineovervåkingsrapporter' til overvåkingsdelen.

 77. Lagt til 'COVID-19: forbedret overvåking av tilfeller hos vaksinerte individer'.

 78. Lagt til COVID-19: strategi for vaksineovervåking og oppdatert lysbildesett for COVID-19-vaksinasjon.

 79. Lagt til nasjonal protokoll for COVID-19-vaksine AstraZeneca (ChAdOx1-S [rekombinant]).

 80. Lagt til lettleste ressurser.

 81. Lagt til lenke til COVID-19-vaksine AstraZeneca (ChAdOx1-S [rekombinant]) PGD.

 82. Lagt til: Revidert lysbildesett for COVID-19-vaksinasjonsopplæring og prioritetsgrupper for COVID-19-vaksinasjon: råd fra JCVI, 30. desember 2020.

 83. Lagt til nasjonal protokoll for COVID-19 mRNA-vaksine BNT162b2 (Pfizer/BioNTech).

 84. Treningsbildesett oppdatert.

 85. Treningsbildesett oppdatert.

 86. Lagt til lenke til COVID-19 mRNA-vaksine BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) PGD.

 87. Lagt til informasjonsbrosjyrer, samtykkeskjemaer og lenke til oppdatert kursbildesett for COVID-19-vaksinasjon.

 88. Lagt til 'COVID-19-vaksinasjon: kvinner i fertil alder, gravide, planlegger graviditet eller ammer'.

 89. Lagt til "Prioritetsgrupper for COVID-19-vaksinasjon: råd fra JCVI, 2. desember 2020".

 90. Først publisert.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 19/11/2023

Views: 6497

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.